UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes97
Včera147
Za týždeň472
Za mesiac1516

o prerušení prevádzky / uzatvorení  prevádzky  materských škôl v čase letných prázdnin v školskom roku 2019/2020

Primátor mesta Sabinov ako najvyšší výkonný orgán mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ materských škôl v meste Sabinov, v súlade so  zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 10/2019  o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov

r o z h o d  o l

 o prerušení / uzatvorení / prevádzky materských škôl v čase letných  prázdnin takto :

 • Materská škola 17. novembra : od      1.7.2020    do    31.8.2020
 • Materská škola Švermova       : od      1.7.2020    do      31.8.2020
 • Materská škola 9. mája           :  od      1.8.2020    do     31.8.2020
 • Materská škola Jarková          :  od      1.7.2020    do     31.8.2020
 • Materská škola Severná          :  od      1.7.2020    do     31.8.2020

V čase prevádzky uhrádza materskej škole zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ vo výške 1,50 € / 1 deň / 1 dieťa.

 Poplatok  je potrebné uhradiť  Materskej škole,9. mája 27 v Sabinove do 3.7.2020

 

Do materskej školy budú umiestnené v čase letných prázdnin len deti zamestnaných rodičov.

 Ak nahlásené dieťa do MŠ nenastúpi, príspevok nebude rodičovi vrátený. Poplatok za stravu bude vrátený vtedy, ak rodič odhlási dieťa z dochádzky 24 hodín vopred. Za dieťa, ktoré v čase letných prázdnin do materskej školy nebude dochádzať, zákonný zástupca príspevok neuhrádza.Keď sa na pobyt v materskej škole počas letných prázdnin prihlási menej ako päť detí, materská škola nebude v prevádzke. Riaditeľka materskej školy je povinná preukazným spôsobom informovať o tomto rozhodnutí zákonných zástupcov detí.

 

Rozhodnutie sa vydáva pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov.

  V Sabinove, 15.6.2020                                                                               

                                                                                             Ing. Michal Repaský

                                                                                                 primátor mesta

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII A PODMIENKACH PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, UL. 9. MÁJA  č. 27, SABINOV OD 01.06.2020

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 • prevádzka MŠ bude otvorená v čase od 7:00 – 16:00 hod.
 • v skupine môže byť najviac 15 detí, vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, čím nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami,
 • deti nie sú do skupín delené podľa tried, ktoré navštevovali pred prerušením vyučovania
 • dieťa do MŠ prichádza/odchádza v sprievode 1 zákonného zástupcu (splnomocnenej osoby),  obidvaja musia mať rúško,
 • pri vstupe do areálu školy po odovzdanie pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi  sa zákonný zástupca zdržuje max. 10 minút a hlavne musia dodržiavať odstupy,
 • prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, predloží zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Čítať ďalej...

      V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva SR o otváraní škôl a školských zariadení mesto, berúc do úvahy usmernenie ministerstva k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania do konca školského roka,  hygienické a technické  podmienky materských škôl aj ekonomické podmienky mesta, rozhodlo zatiaľ  o otvorení jednej materskej školy k 1. 6. 2020.

     Dňa 1. 6. 2020 sa otvorí materská škola na Ul. 9. mája v Sabinove pre deti tých rodičov, ktorí sú zamestnaní v tzv. 1. línii (vojaci, policajti, zdravotníci, učitelia...). Budú otvorené 4 oddelenia. Ak rodičia uvedených profesií nebudú mať záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole, budú doplnení ďalší záujemcovia. Informovanie rodiča o umiestnení dieťaťa v materskej škole zabezpečí  riaditeľka  každej materskej školy.

     Prevádzka materskej školy bude v súlade s usmernením ministerstva školstva od 7.00 h do 16.00 h.

Ing. Znancová - vedúca

Oddelenie školstva a spoločný školský úrad

Mestský úrad Sabinov

 1. marca 2020 na základe rozhodnutie ministra školstva SR o zamedzení šírenia koronavírusu boli uzavreté všetky školy a školské zariadenia.  Platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta  /VZN/ o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s takouto situáciou nepočítalo, preto oddelenie školstva pripravilo na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh nového VZN, podľa ktorého sa tieto poplatky neuhrádzajú, ak je prerušená dochádzka žiaka do školského zariadenia z dôvodu prerušenia prevádzky zariadenia zapríčineného zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi na viac ako 30 po sebe idúcich kalendárnych dní.

     Výnimkou je ZUŠ, kde sa počas mimoriadnej situácie, súvisiacej so sírením ochorenia COVID 19, vyučovalo on-line a poplatky sa za toto obdobie znižujú na polovicu / VZN - článok 8 /.

     Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 14. mája 2020 schválilo tento návrh a umožňuje dospelým žiakom a zákonným zástupcom žiakov požiadať riaditeľa školy alebo školského zariadenia o vrátenie poplatkov za uvedené obdobie. Žiadosť je potrebné doručiť riaditeľovi písomne do 30. 6. 2020 .

Celé znenie VZN mesta Sabinov č. 4/2020 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov nájdete na https://www.sabinov.sk/attachments/article/91/VZN_c_4-2020.pdf

Ing. Znancová - vedúca

Oddelenie školstva a spoločný školský úrad

Mestský úrad Sabinov