UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes115
Včera120
Za týždeň115
Za mesiac2543

V zmysle odporúčaní MŠVVaŠ SR bude škola vykonávať ranný filter (aktuálny zdravotný stav dieťaťa). S dieťaťom môže vstúpiť do budovy školy iba jedna sprevádzajúca osoba.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (semafor_ms.pdf)Semafor MŠ[ ]425 kB

o prerušení prevádzky / uzatvorení  prevádzky  materských škôl v čase letných prázdnin v školskom roku 2019/2020

Primátor mesta Sabinov ako najvyšší výkonný orgán mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ materských škôl v meste Sabinov, v súlade so  zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 10/2019  o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov

r o z h o d  o l

 o prerušení / uzatvorení / prevádzky materských škôl v čase letných  prázdnin takto :

 • Materská škola 17. novembra : od      1.7.2020    do    31.8.2020
 • Materská škola Švermova       : od      1.7.2020    do      31.8.2020
 • Materská škola 9. mája           :  od      1.8.2020    do     31.8.2020
 • Materská škola Jarková          :  od      1.7.2020    do     31.8.2020
 • Materská škola Severná          :  od      1.7.2020    do     31.8.2020

V čase prevádzky uhrádza materskej škole zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ vo výške 1,50 € / 1 deň / 1 dieťa.

 Poplatok  je potrebné uhradiť  Materskej škole,9. mája 27 v Sabinove do 3.7.2020

 

Do materskej školy budú umiestnené v čase letných prázdnin len deti zamestnaných rodičov.

 Ak nahlásené dieťa do MŠ nenastúpi, príspevok nebude rodičovi vrátený. Poplatok za stravu bude vrátený vtedy, ak rodič odhlási dieťa z dochádzky 24 hodín vopred. Za dieťa, ktoré v čase letných prázdnin do materskej školy nebude dochádzať, zákonný zástupca príspevok neuhrádza.Keď sa na pobyt v materskej škole počas letných prázdnin prihlási menej ako päť detí, materská škola nebude v prevádzke. Riaditeľka materskej školy je povinná preukazným spôsobom informovať o tomto rozhodnutí zákonných zástupcov detí.

 

Rozhodnutie sa vydáva pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov.

  V Sabinove, 15.6.2020                                                                               

                                                                                             Ing. Michal Repaský

                                                                                                 primátor mesta

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII A PODMIENKACH PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, UL. 9. MÁJA  č. 27, SABINOV OD 01.06.2020

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 • prevádzka MŠ bude otvorená v čase od 7:00 – 16:00 hod.
 • v skupine môže byť najviac 15 detí, vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, čím nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami,
 • deti nie sú do skupín delené podľa tried, ktoré navštevovali pred prerušením vyučovania
 • dieťa do MŠ prichádza/odchádza v sprievode 1 zákonného zástupcu (splnomocnenej osoby),  obidvaja musia mať rúško,
 • pri vstupe do areálu školy po odovzdanie pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi  sa zákonný zástupca zdržuje max. 10 minút a hlavne musia dodržiavať odstupy,
 • prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, predloží zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Čítať ďalej...

      V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva SR o otváraní škôl a školských zariadení mesto, berúc do úvahy usmernenie ministerstva k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania do konca školského roka,  hygienické a technické  podmienky materských škôl aj ekonomické podmienky mesta, rozhodlo zatiaľ  o otvorení jednej materskej školy k 1. 6. 2020.

     Dňa 1. 6. 2020 sa otvorí materská škola na Ul. 9. mája v Sabinove pre deti tých rodičov, ktorí sú zamestnaní v tzv. 1. línii (vojaci, policajti, zdravotníci, učitelia...). Budú otvorené 4 oddelenia. Ak rodičia uvedených profesií nebudú mať záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole, budú doplnení ďalší záujemcovia. Informovanie rodiča o umiestnení dieťaťa v materskej škole zabezpečí  riaditeľka  každej materskej školy.

     Prevádzka materskej školy bude v súlade s usmernením ministerstva školstva od 7.00 h do 16.00 h.

Ing. Znancová - vedúca

Oddelenie školstva a spoločný školský úrad

Mestský úrad Sabinov