Aktuality

 VZN Mesta Sabinov o poplatkoch

VZN Mesta Sabinov o poplatkoch

Milí rodičia, od 1.1.2023 vstúpilo do platnosti VZN Mesta Sabinov o poplatkoch, ktoré sa nás týka. Preto Vám sprostredkovávam výňatok z daného VZN, aby ste vedeli, ako sa zmenili poplatky pre Vaše dieťa v MŠ od nového roku.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

mesta Sabinov

č. 11/2022 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov

Mestské zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2022 uznieslo v zmysle § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 28, 49, 114 a 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Článok 1

Materská škola

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ    

   mesačne na jedno dieťa takto:

 • vo veku 2 a viac rokov sumou 25 €,
 • počas letných prázdnin prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole denne sumou 2,00 € na jedno dieťa.

Článok 4

Školská jedáleň 

3) Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup  potravín takto:

a) za dieťa v triede s celodennou prevádzkou za riadne stravovanie sumou 1,70 €/ deň

9) Zákonní zástupcovia detí a žiakov podľa ods. 3) – 8) uhrádzajú príspevok na režijné náklady školskej

   jedálne vo výške: paušálne 5,00 €/mesiac materská škola celodenná prevádzka

                                                                                                                                       riaditeľka školy

Lyžiarska škola Tučniačik

Lyžiarska škola Tučniačik

Termín lyžiarskej školy sa presúva na druchú polovicu masiaca január !!!

Pokyny:

 • čaká sa na vhodné počasie a pokyny vedúceho lyžiarskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa si môžete vybaviť kedykoľvek u svojho pediatra.
Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy

Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy

Mesto Sabinov ako vecne a miestne príslušný orgán v oblasti vzdelávania podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

oznamuje

prerušenie prevádzky Materskej školy, Švermova 1 v Sabinove dňa 9. decembra 2022 /piatok/ od 12,00 h z dôvodu odstavenia prívodu elektrickej energie a montáže fotovoltaiky.

Riaditeľka školy je povinná preukazným spôsobom informovať o tomto rozhodnutí zákonných zástupcov detí a zabezpečiť ukončenie výchovno-vzdelávacieho procesu 9.12.2022 do 12,00h.

Začiatok školského roka 2022/2023

Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milé deti,
veľmi sa tešíme, že od 5.9.2022 Vás privítame v budove, ktorá dostala nový šat. Ešte väčšiu radosť máme z toho, že budeme fungovať bez obmedzení tak, ako pred pandémiou.
Určite si v prvý deň prineste dobrú náladu a pre rodičov detí, ktoré nastupujú do materskej školy prvýkrát, ale aj pre ostatných, pyžamo, prezuvky, odporúčame náhradné oblečenie, potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré si môžete vytlačiť.
Bezpríznakovosť
Rozhodnutie ministra

Výška mesačného príspevku v ŠJ

Výška mesačného príspevku v ŠJ

Výška mesačného príspevku v školskej jedálni po prijatí VZN č. 5/2022 zo dňa 19.5.2022

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca, pričom výška nákladov na nákup potravín sa určuje podľa Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cena stravného lístka sa skladá z ceny nákladov na nákup potravín a z príspevku na režijné náklad.

S účinnosťou od 1.9.2022 bude zákonný zástupca prispievať za dieťa v triede s celodennou prevádzkou:

 • za riadne stravovanie sumou 1,54 € denne a
 • na režijné náklady paušálne 5,00 €/mesiac.
2 % z dane

2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. Ak neviete komu darovať 2 percentá z dane, prosíme, DARUJTE ICH NÁM - NÁŠMU A VÁŠMU OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Ak ste právnická alebo fyzická osoba - SZČO:
Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane:
Obchodné meno (názov): KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE
IČO: 42038014

Ak ste zamestnanec:
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%.
Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Školský semafor

Školský semafor

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Karanténa 1. trieda - Motýle

Karanténa 1. trieda - Motýle

1. tireda - Motýle sú od 10.2.2022 v karanténe, ktorá trvá 5 dní. Do karantény idú deti, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou v utorok 8.2.2022 a v stredu 9.2.2022. Deti po karanténe bez príznakov môžu nastúpiť do MŠ 15.2.2022 - utorok. Odporúčame rodičom vykonať v pondelok 14.2.2022 deťom samotest.

Do karantény nenastupujú deti, ktoré:

 • neboli vo 1. triede 8. a 9.2.2022
 • majú výnimku z karantény.
Karanténa 4. trieda - Včielky

Karanténa 4. trieda - Včielky

4. tireda - Včielky sú od 4.2.2022 v karanténe, ktorá trvá 5 dní. Do karantény idú deti, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou vo štvrtok 3.2.2022. Deti po karanténe bez príznakov môžu nastúpiť do MŠ 9.2.2022 - streda.

Do karantény nenastupujú deti, ktoré:

 • neboli vo 4. triede 3.2.2022
 • majú výnimku z karantény.

Adresa

 • MATERSKÁ ŠKOLA

  ŠVERMOVA 1

  083 01 SABINOV

+421 905 210 533

Školská jedáleň : +421 51 452 2952

Detaily školy

 • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
 • Riaditeľka: Mgr. Gabriela Križanová
 • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
 • Počet tried: 5
 • Počet detí: 110 (v šk. roku 2022/23)
 • Výška mes. príspevku: 18 EUR
 • EDUID: 100013264

Rozhodnite 2%

Obchodné meno alebo názov:

KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE

IČO: 42038014

Právna forma:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo:

ŠVERMOVA 636/1

083 01 SABINOV

Vyberte jazyk

skende