UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes97
Včera147
Za týždeň472
Za mesiac1516

Oznamujeme rodičom, aby pozastavili poplatky za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov a  príspevok za riadne stravovanie až do odvolania.

 

Mesto Sabinov v prípade poplatkov za dieťa v materskej škole bude postupovať podľa čl. 1 ods.4 písm. b/ VZN (všeobecne záväzné nariadenie) mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov.

 

Viď ods.4 písm. b)

4/ Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza aj za dieťa

a/ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich, kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom,

b/ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Preplatky mesto Sabinov, ako zriaďovateľ materskej školy, vyúčtuje k 31.8.2020.