UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes100
Včera145
Za týždeň100
Za mesiac1217

Tieto pokyny platia pre zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov: Materská škola na Ul. 17. novembra, Materská škola na Ul. Švermovej, Materská škola na Ul. 9. mája, Materská škola na Ul. Jarkovej, Materská škola na Ul. Severnej.

  1. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla do 31. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.Rodič ho doloží pred vydaním rozhodnutia o prijatí

Podávanie žiadostí je možné realizovať:

a/ osobne

b/ poštou

  1. 3 Osobne bude možné prihlášku doručiť do materskej školy len od 30. apríla do 15. mája 2020 počas pracovných dní v čase od 9.00 - 10.30 h a od 15.30 – 16.30 h. V materskej škole na Ul. Severnej len v dopoludňajších hodinách, t.j. 9.00 - 10.30 h. Rodičia sú povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia. Riaditeľka školy zabezpečí miestnosť, v ktorej sa budú prihlášky od rodičov preberať.
  2. Pri doručení poštou musí byť žiadosť doručená materskej škole najneskôr 29. mája. Smerodajný je dátum doručenia do materskej školy, nie dátum podania na pošte. Tlačivo prihlášky je možné získať z webovej stránky školy, resp. osobne v čase zápisu. Vzhľadom k tomu, že materská škola na Ul. Jarkovej je v rekonštrukcii, prihlášky do tejto materskej školy zasielajte na adresu Bc. Marcela Chomjaková, Komenského 23, 083 01 Sabinov.
  3. Riaditeľky materských škôl vydajú rozhodnutia o prijatí do 30. 7. 2020.

Ostatné usmernenia k zápisu detí do materských škôl sa riadia Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. 3. 2020.

Sabinov 15.4.2020                                                                                                  

Ing. Michal Repaský 

primátor mesta

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Pokyny k zápisu.pdf)Pokyny k zápisu.pdf[ ]50 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_MŠVVaŠ SR.pdf)Rozhodnutie_MŠVVaŠ SR.pdf[ ]179 kB