UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes56
Včera108
Za týždeň56
Za mesiac4154

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII A PODMIENKACH PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, UL. 9. MÁJA  č. 27, SABINOV OD 01.06.2020

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 • prevádzka MŠ bude otvorená v čase od 7:00 – 16:00 hod.
 • v skupine môže byť najviac 15 detí, vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, čím nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami,
 • deti nie sú do skupín delené podľa tried, ktoré navštevovali pred prerušením vyučovania
 • dieťa do MŠ prichádza/odchádza v sprievode 1 zákonného zástupcu (splnomocnenej osoby),  obidvaja musia mať rúško,
 • pri vstupe do areálu školy po odovzdanie pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi  sa zákonný zástupca zdržuje max. 10 minút a hlavne musia dodržiavať odstupy,
 • prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, predloží zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

RANNÝ ZDRAVOTNÝ FILTER

 •  rodičia odovzdajú svoje deti do MŠ bez zvýšenej teploty a hlavne zdravé,
 • do MŠ vstupujeme len s rúškom alebo prekrytím tváre,
 • pred vstupom do budovy bude dieťaťu a zákonnému zástupcovi  zmeraná telesná teplota čelovým teplomerom, a použijú dezinfekčný prostriedok na ruky,
 • v šatni si deti môžu zložiť rúško, nakoľko počas pobytu v MŠ ho nosiť nemusia,
 • v skrinke dieťa musí mať ešte 1 náhradné rúško,
 • pred vstupom do triedy si dieťa umyje ruky mydlom a použije jednorazové papierové utierky, ktoré potom hodí do koša a vstúpi do triedy,
 • pri odovzdávaní dieťaťa pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi podpíše zákonný zástupca každý deň Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa,
 • v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie,
 • ak dôjde k zvýšenej koncentrácii detí a sprevádzajúcich osôb v jednom čase, je každý povinný pred vstupom do budovy dodržiavať odstup minimálne 2 metre,

  

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ POKYNY

 • do konca školského roku materská škola neorganizuje žiadne spoločné akcie,
 • počas tohto obdobia si zuby deti umývať nebudú,
 • prosíme zákonných zástupcov, aby nedávali deťom z domu žiadne hračky alebo iné pomôcky z domu,
 • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy,
 • rovnako, ak po rannom filtri vykazuje dieťa príznaky choroby v podozrení na COVID – 19 je dieťa umiestnené v samostatnej miestnosti, kontaktujeme rodičov a tí sú povinný bezodkladne prísť pre dieťa, o podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení,
 • zákonný zástupca je povinný nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom,  za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené,
 • povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény,

 

Vypracované na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č.OLP/4204/2020 z 22. 05. 2020.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 05. 2020) vydané MŠVVŠ SR

Prevzaté z webového sídla www.ms9maja.sk