UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes91
Včera128
Za týždeň946
Za mesiac3973

o prerušení prevádzky / uzatvorení  prevádzky  materských škôl v čase letných prázdnin v školskom roku 2019/2020

Primátor mesta Sabinov ako najvyšší výkonný orgán mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ materských škôl v meste Sabinov, v súlade so  zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 10/2019  o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov

r o z h o d  o l

 o prerušení / uzatvorení / prevádzky materských škôl v čase letných  prázdnin takto :

  • Materská škola 17. novembra : od      1.7.2020    do    31.8.2020
  • Materská škola Švermova       : od      1.7.2020    do      31.8.2020
  • Materská škola 9. mája           :  od      1.8.2020    do     31.8.2020
  • Materská škola Jarková          :  od      1.7.2020    do     31.8.2020
  • Materská škola Severná          :  od      1.7.2020    do     31.8.2020

V čase prevádzky uhrádza materskej škole zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ vo výške 1,50 € / 1 deň / 1 dieťa.

 Poplatok  je potrebné uhradiť  Materskej škole,9. mája 27 v Sabinove do 3.7.2020

 

Do materskej školy budú umiestnené v čase letných prázdnin len deti zamestnaných rodičov.

 Ak nahlásené dieťa do MŠ nenastúpi, príspevok nebude rodičovi vrátený. Poplatok za stravu bude vrátený vtedy, ak rodič odhlási dieťa z dochádzky 24 hodín vopred. Za dieťa, ktoré v čase letných prázdnin do materskej školy nebude dochádzať, zákonný zástupca príspevok neuhrádza.Keď sa na pobyt v materskej škole počas letných prázdnin prihlási menej ako päť detí, materská škola nebude v prevádzke. Riaditeľka materskej školy je povinná preukazným spôsobom informovať o tomto rozhodnutí zákonných zástupcov detí.

 

Rozhodnutie sa vydáva pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov.

  V Sabinove, 15.6.2020                                                                               

                                                                                             Ing. Michal Repaský

                                                                                                 primátor mesta