Mesto Sabinov ako vecne a miestne príslušný orgán v oblasti vzdelávania podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

oznamuje

prerušenie prevádzky Materskej školy, Švermova 1 v Sabinove dňa 9. decembra 2022 /piatok/ od 12,00 h z dôvodu odstavenia prívodu elektrickej energie a montáže fotovoltaiky.

Riaditeľka školy je povinná preukazným spôsobom informovať o tomto rozhodnutí zákonných zástupcov detí a zabezpečiť ukončenie výchovno-vzdelávacieho procesu 9.12.2022 do 12,00h.