Oznámenie o prerušení prevádzky materských škôl, základných škôl a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov dňa 31.3.2023

Mesto Sabinov ako vecne a miestne príslušný orgán v oblasti vzdelávania podl'a § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
oznamuje prerušenie prevádzky MŠ, ZŠ a ZUŠ dňa 31. marca 2023 l piatok /.
Oznámenie sa vydáva pre MŠ, ZŠ a ZUŠ v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Sabinov.
Riaditelia sú povinní preukazným spôsobom informovať o tomto rozhodnutí zákonných zástupcov detí.