UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes121
Včera120
Za týždeň121
Za mesiac2549

Dňom 12.3.2021 končia sa karanténne opatrenia.

Deti sa od 15.3.2021 môžu vrátiť do materskej školy. Otvorené budú všetky triedy.

 

U rodičov po karanténe dieťaťa alebo rodičov prichádzajúcich s dieťaťom po viac ako 14 dňoch budeme pri schádzaní potrebovať:

  • podpísanie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu, ktoré Vám predloží pedagogický zamestnanec,
  • kópiu Vášho negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní alebo kópie výnimiek.

 

Rodičia detí, ktoré doteraz navštevovali materskú školu, potrebujú  pravidelné predkladanie kópie svojho negatívneho testu alebo kópie výnimiek.

 

 

Ďakujeme a tešíme sa

Primátor mesta ako najvyšší výkonný orgán mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  v  zmysle  Rozhodnutia  ministra  školstva,  vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 z 2. marca 2021 a v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a č. 123 z 28. februára 2021

 

s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021

 

zachováva  školské vyučovanie prezenčnou formou v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a to

 

  1. v materských  školách  prednostne  pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,
  2. v základných školách na prvom stupni prednostne  pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným  prezenčným  výkonom  práce alebo  pre  žiakov,  ktorým  podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

 

Zároveň na základe rozhodnutia primátora mesta  prevádzka materskej školy  v rámci personálnych a priestorových možnosťí a kapacít zariadenia bude zabezpečená aj pre ostatné deti materskej školy takto:

  1. od 8.3.2021 -12.3.2021 pre deti navštevujúce MŠ doposiaľ a pre deti, ktorých rodičia prejavili záujem, v prevádzke budú iba 3 triedy z personálnych dôvodov,
  2. od 15.3.2021 pre všetky deti MŠ.

 

Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.

 

Prosíme rodičov, aby priebežne sledovali informácie, ktoré zverejní MŠVVaŠ SR.

Prevádzka MŠ bude od 1.3.2021 do 12.3.2021 obmedzená na 3 (slovom tri) triedy. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 a znížený počet zamestnancov MŠ, ktorí boli v úzkom kontakte.

 

Všetky deti, ktoré navštevovali MŠ od 22.2.2021 do 26.2.2021 (počas jarných prázdnin) budú v povinnej karanténe podľa pokynov RÚVZ do 12.3.2021.

 

Deti, ktoré nastúpia do MŠ v pondelok 1.3.2021, budú stabilne rozdelené do troch tried.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Počas jarných prázdnin v období od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021 je prevádzka materskej školy v pavilóne A prízemie a v pavilóne B prízemie.

Schádzanie a rozchádzanie detí je v pavilóne B prízemie.