UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes97
Včera147
Za týždeň472
Za mesiac1516

Tieto pokyny platia pre zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov: Materská škola na Ul. 17. novembra, Materská škola na Ul. Švermovej, Materská škola na Ul. 9. mája, Materská škola na Ul. Jarkovej, Materská škola na Ul. Severnej.

  1. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla do 31. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.Rodič ho doloží pred vydaním rozhodnutia o prijatí

Podávanie žiadostí je možné realizovať:

a/ osobne

b/ poštou

  1. 3 Osobne bude možné prihlášku doručiť do materskej školy len od 30. apríla do 15. mája 2020 počas pracovných dní v čase od 9.00 - 10.30 h a od 15.30 – 16.30 h. V materskej škole na Ul. Severnej len v dopoludňajších hodinách, t.j. 9.00 - 10.30 h. Rodičia sú povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia. Riaditeľka školy zabezpečí miestnosť, v ktorej sa budú prihlášky od rodičov preberať.
  2. Pri doručení poštou musí byť žiadosť doručená materskej škole najneskôr 29. mája. Smerodajný je dátum doručenia do materskej školy, nie dátum podania na pošte. Tlačivo prihlášky je možné získať z webovej stránky školy, resp. osobne v čase zápisu. Vzhľadom k tomu, že materská škola na Ul. Jarkovej je v rekonštrukcii, prihlášky do tejto materskej školy zasielajte na adresu Bc. Marcela Chomjaková, Komenského 23, 083 01 Sabinov.
  3. Riaditeľky materských škôl vydajú rozhodnutia o prijatí do 30. 7. 2020.

Ostatné usmernenia k zápisu detí do materských škôl sa riadia Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. 3. 2020.

Sabinov 15.4.2020                                                                                                  

Ing. Michal Repaský 

primátor mesta

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Pokyny k zápisu.pdf)Pokyny k zápisu.pdf[ ]50 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_MŠVVaŠ SR.pdf)Rozhodnutie_MŠVVaŠ SR.pdf[ ]179 kB

      Primátor mesta ako správny orgán príslušný podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva  v spojení s § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon”) a Čl. 1 ods. 4 písm. b/ Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 3/2018 v znení neskorších zmien VZN o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov (ďalej len „VZN”) toto

r o z h o d n u t i e:

 

            Zákonný zástupca dieťaťa nie je povinný

 

uhradiť príspevok na   úhradu nákladov spojených s činnosťou v materskej škole od 16. marca 2020 do odvolania   podľa Čl. 1 ods. 4 písm. b/ VZN č. 3/2018  pre dieťa, ktoré nedochádzalo  do  MŠ   v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11.3.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia ll. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, následne na to uzneseniami č. 114 z 15.3.2020 a č. 115 z 18.3.2020 vyhlásila núdzový stav.

     Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12.3.2020 zakázal prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. zakázal prevádzku škôl a školských zariadení.

     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12.3.2020 prerušila vyučovanie v školách a školských zariadeniach od 16.3.2020 do 29.3.2020 vrátane.  

     Ďalšie rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. 3.2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  mimoriadne prerušilo školské vyučovanie od 30. marca 2020 do odvolania. Z toho dôvodu  dospel správny orgán k záveru, že  zákonný zástupca spĺňa podmienky na upustenie od úhrady nákladov spojených s činnosťou v materskej škole od 16. marca 2020 do odvolania   podľa Čl. 1 ods. 4 písm. b/ VZN č. 3/2018. Vzniknuté preplatky budú riešené až po uzavretí školského roka 2019/2020, teda po 31. auguste 2020. Na základe uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

 

 

Ing. Michal Repaský

 primátor mesta

Oznamujeme rodičom, aby pozastavili poplatky za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov a  príspevok za riadne stravovanie až do odvolania.

 

Mesto Sabinov v prípade poplatkov za dieťa v materskej škole bude postupovať podľa čl. 1 ods.4 písm. b/ VZN (všeobecne záväzné nariadenie) mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov.

 

Viď ods.4 písm. b)

4/ Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza aj za dieťa

a/ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich, kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom,

b/ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Preplatky mesto Sabinov, ako zriaďovateľ materskej školy, vyúčtuje k 31.8.2020.

Milí rodičia,

súčasná situácia je pre nás všetkých zvláštna. Sme izolovaní, nemôžeme sa stretávať, navštevovať, ale na druhej strane poskytuje možnosti spoločného trávenia času v rodinách, zblíženia sa navzájom a hrania sa detí s rodičmi.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravil metodický portál vhodný pre deti v materskej škole. ŠPÚ uvádza, že u detí predškolského veku sa nezameriava na prebrané učivo a neponúka návody na úpravu kurikula, ani na redukovanie obsahu vzdelávania. Nižšie uvedené zdroje ponúka ako námety na činnosti, ktoré môžu pomáhať učiteľom v prípade, ak majú možnosti komunikácie s rodičmi detí a tiež rodičom v rozvíjaní svojich detí v domácom prostredí. Konkrétne činnosti si rodina zvolí podľa vlastného uváženia, vlastných podmienok a možností, ktoré doma má. Dôležité je nemať veľké nároky a očakávania, ale vytvoriť si rodinnú pohodu, ku ktorej určite prispejú zábavné vzdelávacie aktivity (ŠPÚ).

Čítať ďalej...