OZ Klub rodičov pri MŠ Švermova, č.1, Sabinov

Členovia správnej rady OZ

 • Ing. Jusková Veronika - predseda
 • Mgr. Germušková Gabriela- podpredseda
 • Ing. Čapistráková Jana - hospodár
 • Mgr. Miženková Lucia - člen
 • Bc. Magdová Martina - člen

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

ČLÁNOK 1

NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

1. Klub rodičov pri MŠ Švermova v Sabinove je dobrovoľné neziskové občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí (ďalej len rodičia) Materskej školy, Ul. Švermova 1 v Sabinove (ďalej len škola) založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

2. Názov občianskeho združenia: Klub rodičov pri MŠ Švermova v Sabinove.

3. Sídlom občianskeho združenia je: Materská škola , Ul. Švermova 1, 083 01 Sabinov.

4. Klub rodičov pri MŠ Švermova v Sabinove (ďalej len občianske združenie) je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

ČLÁNOK 2

CIELE A PREDMET ČINNOSTI  OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

1. Cieľom občianskeho združenia je podporovať a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a podmienky preň, vrátane materiálno-technického zabezpečenia v Materskej škole, Ul. Švermova 1 v Sabinove a tým prispieť k osobnostnému rastu detí a ich sebarealizácii.

2. Činnosť občianskeho združenia, sledujúc stanovený cieľ, je zameraná na:

a)      spoluprácu s vedením a pedagogickým zborom školy

b)      podporu a organizovanie športových a kultúrnych aktivít

c)      získavanie a poskytovanie finančných, resp. vecných darov

d)      podporu reprezentácie školy  v súťažiach, prehliadkach v rámci mesta i mimo mesta

ČLÁNOK 3

VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA

1. Členom občianskeho združenia sa môže stať:

a)      fyzická osoba, ktorá

 • má rodičovský, alebo obdobný vzťah k niektorému dieťaťu
 • súhlasí s cieľom a stanovami združenia

b)      fyzická osoba, ktorá

 • súhlasí s cieľom a stanovami občianskeho združenia
 • doručila svoju písomnú prihlášku za člena občianskeho združenia a príslušný orgán občianskeho združenia ju schválil

2. Občianske združenie vedie zoznam členov združenia.

3. Člen občianskeho združenia má právo z neho  slobodne vystúpiť.

4. Členstvo zaniká:

 • vystúpením člena z občianskeho združenia (oznámenie o vystúpení z občianskeho združenia musí byť združeniu doručené písomnou formou),
 • u člena občianskeho združenia v zmysle čl. 3.1 a) aj ukončením dochádzky dieťaťa do školy, ku ktorému mal rodičovský alebo obdobný vzťah (v takomto prípade nie je potrebný žiadny prejav vôle vystúpiť z občianskeho združenia), ak člen nepožiadal písomnou formou občianske združenie o trvanie svojho členstva,
 • ak člen občianskeho združenia zomrel,
 • ak člen občianskeho združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
 • zánikom občianskeho združenia.

ČLÁNOK 4

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

1. Členovia majú právo:

a)      podieľať sa na činnosti občianskeho združenia,

b)      voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia,

c)      byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov občianskeho združenia,

d)      zúčastňovať sa zasadnutí orgánov občianskeho združenia,

e)     nazerať do zápisníc vyhotovených valným zhromaždením občianskeho združenia a radou občianskeho združenia,

f)   aktívne sa zúčastňovať na všetkých podujatiach organizovaných občianskym  združením,

g)      podávať návrhy na zmeny.

2. Členovia sú povinní:

a)      dodržiavať stanovy občianskeho združenia,

b)      plniť rozhodnutia orgánov občianskeho združenia,

c)      nekonať proti cieľu občianskeho združenia,

d)      platiť členské príspevky v zmysle zásad o hospodárení občianskeho združenia.

ČLÁNOK 5

ORGÁNY OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA

1. Orgánmi  občianskeho združenia sú:

a)      Valné zhromaždenie

b)      Správna rada (ďalej len „rada")

c)      Predseda občianskeho združenia (ďalej len „predseda")

d)      Kontrolná komisia

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Je tvorené zo všetkých členov občianskeho združenia.

2. Valné zhromaždenie:

a)      schvaľuje, mení a dopĺňa stanovy občianskeho združenia,

b)      volí spomedzi seba  členov rady,

c)      volí spomedzi seba členov kontrolnej komisie,

d)      rozhoduje o vylúčení člena z občianskeho združenia a o odvolaní člena rady a predsedu,

e)      rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia a o jeho zlúčení s iným občianskeho združením,

f)        schvaľuje plán činnosti občianskeho združenia a výročnú správu,

g)      schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení občianskeho združenia.

3. Valné zhromaždenie zvoláva rada podľa potreby, najmenej však raz do roka.

4. Rada zvolá valné zhromaždenie vždy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov občianskeho združenia najneskôr do 2 mesiacov od podania písomného návrhu.

5. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

6.  Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pričom každý člen má jeden hlas.

7. O priebehu rokovania a o hlasovaní sa vyhotovujú zápisnice podpísané zapisovateľom a predsedajúcim. Zapisovateľa a predsedajúceho zvolia spomedzi seba prítomní členovia pre potreby každého jednotlivého zasadania valného zhromaždenia.


RADA

1. Rada je výkonným orgánom občianskeho združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu.

2. Rada riadi činnosť občianskeho združenia v období medzi konaniami valného zhromaždenia.

3. Rada má  najmenej päť členov volených na obdobie troch  rokov.

4. Rada:

a)      volí spomedzi seba predsedu, podpredsedu a hospodára,

b)  zabezpečuje činnosť občianskeho združenia a realizáciu rozhodnutí valného zhromaždenia,

c)      zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

d)      archivuje zápisnice zo zasadnutí valného zhromaždenia a správnej rady,

e)      vypracováva plán činnosti občianskeho združenia, výročnú správu, návrh rozpočtu a správu o hospodárení občianskeho združenia,

f)        rozhoduje o prijatí fyzickej osoby za člena občianskeho združenia,

g)      rozhoduje o zrušení občianskeho združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení občianskeho združenia,

h)      voľbou ustanovuje likvidátora pre potreby dobrovoľného rozpustenia,

i)        rozhoduje o zmene rozpočtu podľa odôvodnenej potreby.

5. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia rady zvoláva a vedie predseda.

6. Predseda zvoláva radu najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti vždy, ak o to požiada tretina jej členov, v opačnom prípade sú členovia rady oprávnení túto zvolať sami.

7. Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

8. O priebehu zasadania rady a o jej hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice podpísané všetkými členmi rady.

9. Člen rady má právo na náhradu preukázateľných výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.

10. Členstvo v rade zaniká:

a)      zánikom členstva v občianskom združení,

b)      uplynutím funkčného obdobia,

c)      odstúpením - dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení rade,

d)      stratou spôsobilosti člena rady na právne úkony,

e)      odvolaním, a to dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní.

11. Rada môže zvoliť na uvoľnené miesto člena rady na zvyšok funkčného obdobia nového člena rady.

PREDSEDA

1. Predseda je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, ktorý koná a podpisuje v mene združenia.

2. Podpisovanie za občianskeho združenie sa uskutočňuje tak, že k pečiatke občianskeho združenia pripojí svoj podpis predseda, resp. ním písomne poverený člen rady.

3. Predseda obsahovo pripravuje zasadania rady a následne zabezpečuje realizáciu jej rozhodnutí.

4. Predseda zodpovedá za hospodárenie občianskeho združenia a vedenie účtov združenia.

5. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ tieto nie sú týmito stanovami alebo rozhodnutím valného zhromaždenia výslovne zverené iným orgánom občianskeho združenia.

KONTROLNÁ KOMISIA

1. Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom občianskeho združenia.

2. Kontrolná komisia je volená valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

3. Kontrolná komisia má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Kontrolná komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

4. Kontrolná komisia:

a)      vykonáva kontrolu hospodárenia občianskeho združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie,

b)      kontroluje dodržiavanie stanov občianskeho združenia,

c)      správu o svojej činnosti každoročne podáva valnému zhromaždeniu.

HOSPODÁRENIE  OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

1. Občianske združenie hospodári podľa rozpočtu a výnosy môžu byť použité iba na podporu cieľov občianskeho združenia.

2. Zdrojmi majetku sú:

a)      členské príspevky,

b)      príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,

c)      príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa občianskeho združenia.

3. Majetok je vlastníctvom občianskeho združenia a možno s ním disponovať len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Medzi zasadaniami valného zhromaždenia združenia je týmito právomocami poverená rada.

4. Správou majetku je poverené rada.

5. Všetky peňažné prostriedky občianskeho združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave určenom radou. Ako majiteľ účtu bude vedené občianskeho združenie.

ČLÁNOK 6

ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

1. Občianske združenie zaniká:

a)      dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,

b)      právoplatným  rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

2. V prípade zániku občianskeho združenia dobrovoľným rozpustením, vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor ustanovený v súlade s týmito stanovami.

3. Likvidačný zostatok možno použiť výlučne na všeobecne prospešné ciele a aktivity.

ČLÁNOK 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť po schválení ustanovujúcim valným zhromaždením.

2. Občianske združenie vzniká dňom jeho registrácie na MV SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.