O nás

Projekt O krok ďalej

IMG 20211103 1528094952 thumbnailFilantropia a dobrovoľnícke programy sú najvýznamnejšími aktivitami  Skupiny Východoslovenská energetika Holding  a.s. (VSE Holding) z hľadiska podpory komunity. Pri ich realizácii  sa zameriavajú  na podporu projektov v oblasti životného prostredia, športu a mládeže, vzdelávania, v oblasti kultúry a sociálne odkázaných skupín, či podpora dobrovoľníctva a angažovanosti svojich zamestnancov.

Mnohí zamestnanci VSE Holding sú vo svojom voľnom čase aktívni a dobrovoľnícky pomáhajú rôznym organizáciám. Pomôcť  komunite, v ktorej žije, sa rozhodol aj pán Ľubomír Andraščík, rodič z našej materskej školy a zamestnanec VSE Holding, za čo mu veľmi ďakujeme. Jeho ponuku, zapojiť sa do grantovej výzvy Zamestnanecký program Companius 2021 – Pomáhame spoločne, sme prijali. Takto spoločne vznikol projekt O krok ďalej, cieľom ktorého bolo zmodernizovať školskú jedáleň zakúpením stolov a stoličiek a poskytnúť celej školskej komunite (110 deťom a ich rodičom) príjemné prostredie na stolovanie, realizovať spoločné aktivity pre deti a rodičov, podporiť v zdravom prostredí výchovu a vzdelávanie k nadobudnutiu základných hygienických návykov stolovania. V projekte sme boli úspešní a získali sme 500 eur.

Na naplnenie nášho cieľa sme však potrebovali získať viac financií, pretože celková výška realizácie projektu bola 4556,60 eur. Oslovili sme OZ Klub rodičov pri MŠ Švermova v Sabinove, ktoré nám poskytlo dotáciu 1000 eur. Vďaka Vám sme boli zase o krok bližšie.

Od novembra 2021 sa všetci v materskej škole tešíme z novej školskej jedálne.

Vďaka za Vašu pomoc!  Veľké šťastie pre nás je, že  máme rodičov, ktorí sú aktívnou súčasťou  života našej a Vašej materskej školy.

           

Rekonštrukcia kotolne

Rekonštrukcia kotolne

V prvé prázdninové dni sa v našej materskej škole rozbehla a úspešne ukončila rekonštrukcia plynovej kotolne. Tá pôvodná bola už v havarijnom stave a my sme radi, že nastupujúce vykurovacie obdobie bude z pohľadu vykurovania bezproblémové.

Chceme sa týmto poďakovať vedeniu Mesta Sabinov, Mestskému zastupiteľstvu v Sabinove, zamestnancom mestského úradu za podporu a rýchle riešenie vzniknutej situácie.

Sme vďační firme Rozumné vykurovanie s.r.o. a p. Danielovi Krajňákovi, ktorý rekonštrukciu realizoval.

Čo sme stihli

Čo sme stihli

Naša Materská škola Švermova patrí medzi najmladšie materské školy (vznikla spojeným dvoch materských škôl v roku 1994). Od roku 2002, kedy je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sabinov, sme realizovali niekoľko zmien. Zatraktívnili sme interiér a exteriér materskej školy pre svojich klientov – deti, ktoré ju navštevujú a ich rodičov, ktorí si ju vybrali pre svoje deti.

Čo sme už stihli urobiť:

Zameranie školy

Zameranie školy

Názov školského vzdelávacieho programu Hravo - zdravo je spojením dvoch slov hra a zdravie. Tieto dve slová zároveň vyjadrujú aj poslanie našej materskej školy.

Hra - aj keď sa dieťa nehrá v každom veku rovnako, je preňho najprirodzenejšou činnosťou. Hra napomáha vývinu osobnosti dieťaťa, zdokonaľuje koncentráciu pozornosti, rozvíja a zdokonaľuje senzomotorickú, myšlienkovo-rečovú a sociálnu zdatnosť, pôsobí emocionálne, učí ho vnímať a milovať krásu a život okolo seba. Hru viacerí autori označujú za formu činnosti, ktorá sa líši od práce aj od učenia a zároveň disponuje viacerými aspektami: poznávacím, precvičovacím,

O nás

O nás

Materská škola na ulici Švermovej v Sabinove je rozpočtovou organizáciou bez právnej subjektivity, zriaďovateľom ktorej je mesto Sabinov. MŠ je 5-triednou školou s celodennou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Materská škola je situovaná v centre mesta. Navštevuje ju priemerne 110 detí vo veku od 3 - 6 rokov. O ich pohodu a spokojnosť sa stará 11 plne kvalifikovaných pedagógov a 7 prevádzkových zamestnancov.
 

Najvyšším kurikulárnym dokumentom našej materskej školy je od septembra 2010 Školský vzdelávací program „Hravo-zdravo"

Adresa

 • MATERSKÁ ŠKOLA

  ŠVERMOVA 1

  083 01 SABINOV

+421 905 210 533

Školská jedáleň : +421 51 452 2952

Detaily školy

 • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
 • Riaditeľka: Mgr. Gabriela Križanová
 • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
 • Počet tried: 5
 • Počet detí: 110 (v šk. roku 2023/24)
 • Výška mes. príspevku: 25 EUR
 • EDUID: 100013264

Rozhodnite 2%

Obchodné meno alebo názov:

KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE

IČO: 42038014

Právna forma:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo:

ŠVERMOVA 636/1

083 01 SABINOV