UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes121
Včera120
Za týždeň121
Za mesiac2549

...aby u nás bolo všetkým dobre.

...aby sme spoločne poznávali, prežívali a tvorili

v zdravom a hravom prostredí.

Názov školského vzdelávacieho programu Hravo - zdravo je spojením dvoch slov hra a zdravie. Tieto dve slová zároveň vyjadrujú aj poslanie našej materskej školy.

Hra - aj keď sa dieťa nehrá v každom veku rovnako, je preňho najprirodzenejšou činnosťou. Hra napomáha vývinu osobnosti dieťaťa, zdokonaľuje koncentráciu pozornosti, rozvíja a zdokonaľuje senzomotorickú, myšlienkovo-rečovú a sociálnu zdatnosť, pôsobí emocionálne, učí ho vnímať a milovať krásu a život okolo seba. Hru viacerí autori označujú za formu činnosti, ktorá sa líši od práce aj od učenia a zároveň disponuje viacerými aspektami: poznávacím, precvičovacím, emocionálnym, pohybovým, motivačným, tvorivým, fantazijným, sociálnym, rekreačným, diagnostickým, terapeutickým. Hra je pre učiteľa materskej školy významným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku a zároveň aj významnou výchovno - vzdelávacou metódou. Hra bude preto pre ŠkVP Hravo - zdravo najprirodzenejším spôsobom učenia a učenia sa dieťaťa.

Zdravie - v ŠkVP bude prvoradé zdravie dieťaťa, zdravá klíma materskej školy a zdravé okolie. Poslaním materskej školy bude viesť deti k ochrane života a zdravia,  k utváraniu pozitívnych postojov k svojmu zdraviu a zdraviu iných a zachovania zdravia v bežných a krízových situáciách. Súčasne utváranie a rozvíjanie návykov správnej hygieny, zdravého životného štýlu, budovanie adekvátnych reakcií na situácie ohrozujúce zdravie.

Ochrana svojho zdravia a zdravia iných úzko súvisí s ochranou prostredia, v ktorom  sa dieťa pohybuje. Preto vytvoríme v učebných osnovách témy, ktoré budú u detí na elementárnej úrovni utvárať a rozvíjať environmentálne cítenie a správanie, potrebu ochrany životného prostredia v súčinnosti s kultúrnym a etickým správaním. Deti jednoduchými  a im  primeranými činnosťami  prispejú k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríše, k ochrane svojho okolia, parku, lesa, lúky, k zachovaniu života na Zemi.

Ciele výchovy a vzdelávania

V materskej škole sa  realizuje predškolská výučba zameraná na rozvoj jedinečných aj sociokultúrne preferovaných kvalít osobnosti dieťaťa, v zmysle priorít národného školstva.

U detí sú rozvíjané tri základné druhy vzťahov: k ľuďom, k sebe, k predmetnému svetu. Dieťa sa k nim učí zároveň zaujímať vzťahy: poznávacie (kognitívny rozvoj), hodnotiace (socio-emocionálny rozvoj), pretváracie (perceptuálno-motorický rozvoj), dorozumievacie (schopnosť komunikovať).

Materská škola má stanovené prioritné ciele:

  1. Osvojovať si pohybové zručnosti a zdokonaľovať pohybové schopnosti a tým vytvárať základy pre celoživotný kladný postoj k pohybovým aktivitám ( Jablkové preteky, sezónne športové vychádzky, tradičné detské jarné hry, Večer v MŠ, Fašiangy, detský karneval, MDD, školský výlet, škola v prírode, Dni mesta Sabinov, Detská olympiáda, Cvičme v rytme riekaniek, Viacboj všestrannosti, Jedz a hýb sa).
  2. Edukačným pôsobením vytvárať pozitívne postoje k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu a zdraviu iných (Bezpečne na chodníku a ceste, Zdravý úsmev, škola v prírode, Modrá  Zem, Recykluj a vyhraj, Počítač je môj kamarát).
  3. Nadobudnúť návyky súvisiace so správnou životosprávou (Ako a koľko jesť, ochutnávka pre rodičov, recepty pre rodičov, Deň mlieka, Deň jablka, Pitný režim, Bio recepty pre zdravie).