UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

 

Obchodné meno alebo názov: KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE

IČO: 42038014
Právna forma:
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: ŠVERMOVA 636/1
083 01 SABINOV

Návštevnosť

Dnes129
Včera166
Za týždeň129
Za mesiac3330

Členovia rady školy:

P.č.
Meno a priezvisko
Funkcia
Zvolený /delegovaný/
1.
Marta Dačová
predseda
Zvolený / pedag. zam.
2.
Ing. Alžbeta Semanová
 
Delegovaný / za zriaď.
3.
Mgr. Mária Forgáčová
 
Zvolený / za rodičov
4.
Marta Tarasovičová
 
Zvolený / neped. zam.
5.
Ing. Miroslava Červenková
 
Delegovaný / za zriaď.
6.
Stanislav Vaňo
 
Delegovaný / za zriaď.
7.
Mgr. Michaela Turociová
 
Zvolený / za rodičov

 

Materská škola, Ul. Švermova č.1, 083 01 Sabinov
Rokovací poriadok č.1
Spracovateľ: Mgr. Gabriela Križanová, riaditeľka MŠ
Dátum vydania: 8.9.2009
Dátum schválenia: 8.9.2009

 

R O K O V A C Í    P O R I A D O K

pedagogickej rady

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Rokovacím poriadokom sa riadia zasadnutia pedagogickej rady (ďalej len PR), ktorý v súlade s § 9 ods. 4 písm. 1) vyhlášky č. 308/2009 o materskej škole patrí k ďalšej dokumentácii materskej školy (ďalej len MŠ). Rokovací poriadok PR upravuje postavenie a poslanie PR, práva a povinnosti pedagogickej rady a prizvaných odborníkov, podrobnosti o rokovaní PR, o prijímaní uznesení a kontrole ich plnenia, o vedení zápisníc z PR a záverečné ustanovenia.

Čítať ďalej...

OZ Klub rodičov pri MŠ Švermova, č.1, Sabinov

Členovia správnej rady OZ

  1. Mgr. Michaela Turociová - predseda
  2. Júlia Jurčišinová- podpredseda
  3. Ing, Veronika Gabzdilová - hospodár

 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Čítať ďalej...