Rozhodnutie o prerušení prevádzky / uzatvorení  prevádzky  materských škôl
v čase letných prázdnin v školskom roku 2022/2023

Primátor mesta Sabinov ako najvyšší výkonný organ mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ materských škôl v meste Sabinov, v súlade so  zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 11/2022  o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov

rozhodol

o prerušení / uzatvorení / prevádzky materských škôl v čase letných  prázdnin takto :

Materská škola 17. novembra: od 3.7.2023 do 11.8.2023

Materská škola Švermova: od 17.7.2023  do 31.8.2023

Materská škola 9. mája:  od 3.7.2023 do 14.7.2023 a od 1.7.2023 do 31.8.2023

Materská škola Jarková: od 3.7.2023 do 28.7.2023 a od14.8.2023 do 31.8.2023

Materská škola Komenského:  od 3.7.2023 do 31.8.2023   

V čase prevádzky uhrádza materskej škole zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ vo výške 2,00 € / 1 deň / 1 dieťa.

Poplatok  je  potrebné uhradiť  vo všetkých materských školách, do ktorých je dieťa nahlásené na prázdninovú činnosť  do 20.6.2023.

Do materskej školy budú umiestnené v čase letných prázdnin len deti zamestnaných rodičov.

Ak nahlásené dieťa do MŠ nenastúpi, príspevok nebude rodičovi vrátený. Poplatok za stravu bude vrátený vtedy, ak rodič odhlási dieťa z dochádzky 24 hodín vopred. Za dieťa, ktoré v čase letných prázdnin do materskej školy nebude dochádzať, zákonný zástupca príspevok neuhrádza. Keď sa na pobyt v materskej škole počas letných prázdnin prihlási menej ako päť detí, materská škola nebude v prevádzke. Rozhodnutie sa vydáva pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov.

Riaditeľka materskej školy je povinná preukazným spôsobom informovať o tomto rozhodnutí zákonných zástupcov detí.

V Sabinove, 24.1.2023

                                                                                                Ing. Michal Repaský - primátor mesta