Aktuality

Vítame Vás v materskej škole

Vítame Vás v materskej škole

Vážení rodičia, Vaše dieťa nastúpi do materskej školy 4.9.2023. Prevádzka začína 6:30 h do 16:30 h v každej triede. Budova materskej školy sa zatvára ráno o 8:00 h a otvára 15:15 h.

Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried nájdete vo vstupe Hlavného vchodu.

A čo Vaše dieťa potrebuje?

 • vhodné prezuvky,
 • pohodlné oblečenie,
 • náhradné veci v skrinke (ak to rodič uzná za vhodné),
 • pyžamo,
 • ďalšie informácie u učiteľky v tirede

Žiadame rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom alebo iniciálkami.

Zápis

Zápis

do Materskej školy Švermova 1 v Sabinove, na školský rok 2023/2024 v termíne

od 2.5.2023 do 19.5.2023

 Žiadosti si môžete vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 7,00 – 16,00 hod. u riaditeľky/zást. riad. školy alebo stiahnuť z www.mssvermova.sk. a zaslať osobne, alebo poštou (MŠ Švermova 1, Sabinov) Kontakt: 0905 210 533

Letné prázdniny 2022/23

Letné prázdniny 2022/23

Rozhodnutie o prerušení prevádzky / uzatvorení  prevádzky  materských škôl
v čase letných prázdnin v školskom roku 2022/2023

Primátor mesta Sabinov ako najvyšší výkonný organ mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ materských škôl v meste Sabinov, v súlade so  zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 11/2022  o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov

 VZN Mesta Sabinov o poplatkoch

VZN Mesta Sabinov o poplatkoch

Milí rodičia, od 1.1.2023 vstúpilo do platnosti VZN Mesta Sabinov o poplatkoch, ktoré sa nás týka. Preto Vám sprostredkovávam výňatok z daného VZN, aby ste vedeli, ako sa zmenili poplatky pre Vaše dieťa v MŠ od nového roku.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

mesta Sabinov

č. 11/2022 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov

Lyžiarska škola Tučniačik

Lyžiarska škola Tučniačik

Termín lyžiarskej školy sa presúva na druchú polovicu masiaca január !!!

Pokyny:

 • čaká sa na vhodné počasie a pokyny vedúceho lyžiarskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa si môžete vybaviť kedykoľvek u svojho pediatra.
Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy

Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy

Mesto Sabinov ako vecne a miestne príslušný orgán v oblasti vzdelávania podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

oznamuje

prerušenie prevádzky Materskej školy, Švermova 1 v Sabinove dňa 9. decembra 2022 /piatok/ od 12,00 h z dôvodu odstavenia prívodu elektrickej energie a montáže fotovoltaiky.

Riaditeľka školy je povinná preukazným spôsobom informovať o tomto rozhodnutí zákonných zástupcov detí a zabezpečiť ukončenie výchovno-vzdelávacieho procesu 9.12.2022 do 12,00h.

Začiatok školského roka 2022/2023

Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milé deti,
veľmi sa tešíme, že od 5.9.2022 Vás privítame v budove, ktorá dostala nový šat. Ešte väčšiu radosť máme z toho, že budeme fungovať bez obmedzení tak, ako pred pandémiou.
Určite si v prvý deň prineste dobrú náladu a pre rodičov detí, ktoré nastupujú do materskej školy prvýkrát, ale aj pre ostatných, pyžamo, prezuvky, odporúčame náhradné oblečenie, potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré si môžete vytlačiť.
Bezpríznakovosť
Rozhodnutie ministra

Výška mesačného príspevku v ŠJ

Výška mesačného príspevku v ŠJ

Výška mesačného príspevku v školskej jedálni po prijatí VZN č. 5/2022 zo dňa 19.5.2022

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca, pričom výška nákladov na nákup potravín sa určuje podľa Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cena stravného lístka sa skladá z ceny nákladov na nákup potravín a z príspevku na režijné náklad.

S účinnosťou od 1.9.2022 bude zákonný zástupca prispievať za dieťa v triede s celodennou prevádzkou:

 • za riadne stravovanie sumou 1,54 € denne a
 • na režijné náklady paušálne 5,00 €/mesiac.

Adresa

 • MATERSKÁ ŠKOLA

  ŠVERMOVA 1

  083 01 SABINOV

+421 905 210 533

Školská jedáleň : +421 51 452 2952

Detaily školy

 • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
 • Riaditeľka: Mgr. Gabriela Križanová
 • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
 • Počet tried: 5
 • Počet detí: 110 (v šk. roku 2023/24)
 • Výška mes. príspevku: 25 EUR
 • EDUID: 100013264

Rozhodnite 2%

Obchodné meno alebo názov:

KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE

IČO: 42038014

Právna forma:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo:

ŠVERMOVA 636/1

083 01 SABINOV