UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes41
Včera123
Za týždeň458
Za mesiac1147

V prvé prázdninové dni sa v našej materskej škole rozbehla a úspešne ukončila rekonštrukcia plynovej kotolne. Tá pôvodná bola už v havarijnom stave a my sme radi, že nastupujúce vykurovacie obdobie bude z pohľadu vykurovania bezproblémové.

Chceme sa týmto poďakovať vedeniu Mesta Sabinov, Mestskému zastupiteľstvu v Sabinove, zamestnancom mestského úradu za podporu a rýchle riešenie vzniknutej situácie.

Sme vďační firme Rozumné vykurovanie s.r.o. a p. Danielovi Krajňákovi, ktorý rekonštrukciu realizoval.

Naša Materská škola Švermova patrí medzi najmladšie materské školy (vznikla spojeným dvoch materských škôl v roku 1994). Od roku 2002, kedy je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sabinov, sme realizovali niekoľko zmien. Zatraktívnili sme interiér a exteriér materskej školy pre svojich klientov – deti, ktoré ju navštevujú a ich rodičov, ktorí si ju vybrali pre svoje deti.

Čo sme už stihli urobiť:

  • vymenili sme detské vankúše a paplóny, detské matrace, PVC podlahu v hlavnom vchode,
  • zakúpili sme do všetkých tried detský nábytok, detské námetové kútiky, detské stoly a stoličky, učiteľské katedry, úložnú skriňu na detské posteľné sety, detské postele a lehátka, posteľnú bielizeň, koberce v triedach a na chodbách, vertikálne žalúzie, detské šatňové skrinky vo všetkých šatniach, PC zostavy,
  • zrekonštruovali sme detské umyvárne a zamestnanecké sociálne zariadenia (keramická podlaha, keramický obklad, doplnili sme umývadlá a WC podľa počtu detí), zborovňu (podlaha, nábytok), vstupy do pavilónov, hlavného vchodu a školskej jedálne kamienkovým poterom, plynovú kotolňu,
  • v školskej jedálni sme vymenili kuchynský riad a kuchynský nábytok za nerezový, zakúpili sme nové pece, konvektomat, chladničky, škrabku na zeleninu, detské riady,
  • zrekonštruovali a doplnili sme detský záhradný nábytok, náradie a náčinie,
  • každoročne dopĺňame v triedach didaktické pomôcky, didaktické hračky, kostýmové oblečenie, detské knihy a materiál, ktorý je potrebný na bežnú prevádzku školy.

Ďakujeme za finančnú, profesionálnu, fyzickú a morálnu pomoc zriaďovateľovi školy Mestu Sabinov, poslancom mestského zastupiteľstva, členom Občianskeho združenia Klub rodičov pri MŠ Švermova v Sabinove a pracovnému kolektívu školy.

 Ďakujeme

 FOTOGALÉRIA - Čo sme stihli

Materská škola na ulici Švermovej v Sabinove je rozpočtovou organizáciou bez právnej subjektivity, zriaďovateľom ktorej je mesto Sabinov. MŠ je 5-triednou školou s celodennou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Materská škola je situovaná v centre mesta. Navštevuje ju priemerne 110 detí vo veku od 3 - 6 rokov. O ich pohodu a spokojnosť sa stará 11 plne kvalifikovaných pedagógov a 7 prevádzkových zamestnancov.
Obrázok školy

 

Najvyšším kurikulárnym dokumentom našej materskej školy je od septembra 2010 Školský vzdelávací program „Hravo-zdravo".

 

.

...aby u nás bolo všetkým dobre.

...aby sme spoločne poznávali, prežívali a tvorili

v zdravom a hravom prostredí.

Názov školského vzdelávacieho programu Hravo - zdravo je spojením dvoch slov hra a zdravie. Tieto dve slová zároveň vyjadrujú aj poslanie našej materskej školy.

Hra - aj keď sa dieťa nehrá v každom veku rovnako, je preňho najprirodzenejšou činnosťou. Hra napomáha vývinu osobnosti dieťaťa, zdokonaľuje koncentráciu pozornosti, rozvíja a zdokonaľuje senzomotorickú, myšlienkovo-rečovú a sociálnu zdatnosť, pôsobí emocionálne, učí ho vnímať a milovať krásu a život okolo seba. Hru viacerí autori označujú za formu činnosti, ktorá sa líši od práce aj od učenia a zároveň disponuje viacerými aspektami: poznávacím, precvičovacím, emocionálnym, pohybovým, motivačným, tvorivým, fantazijným, sociálnym, rekreačným, diagnostickým, terapeutickým. Hra je pre učiteľa materskej školy významným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku a zároveň aj významnou výchovno - vzdelávacou metódou. Hra bude preto pre ŠkVP Hravo - zdravo najprirodzenejším spôsobom učenia a učenia sa dieťaťa.

Čítať ďalej...