UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes55
Včera113
Za týždeň702
Za mesiac1943

Naša Materská škola Švermova patrí medzi najmladšie materské školy (vznikla spojeným dvoch materských škôl v roku 1994). Od roku 2002, kedy je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sabinov, sme realizovali niekoľko zmien. Zatraktívnili sme interiér a exteriér materskej školy pre svojich klientov – deti, ktoré ju navštevujú a ich rodičov, ktorí si ju vybrali pre svoje deti.

Čo sme už stihli urobiť:

  • vymenili sme detské vankúše a paplóny, detské matrace, PVC podlahu v hlavnom vchode,
  • zakúpili sme do všetkých tried detský nábytok, detské námetové kútiky, detské stoly a stoličky, učiteľské katedry, úložnú skriňu na detské posteľné sety, detské postele a lehátka, posteľnú bielizeň, koberce v triedach a na chodbách, vertikálne žalúzie, detské šatňové skrinky vo všetkých šatniach, PC zostavy,
  • zrekonštruovali sme detské umyvárne a zamestnanecké sociálne zariadenia (keramická podlaha, keramický obklad, doplnili sme umývadlá a WC podľa počtu detí), zborovňu (podlaha, nábytok), vstupy do pavilónov, hlavného vchodu a školskej jedálne kamienkovým poterom, plynovú kotolňu,
  • v školskej jedálni sme vymenili kuchynský riad a kuchynský nábytok za nerezový, zakúpili sme nové pece, konvektomat, chladničky, škrabku na zeleninu, detské riady,
  • zrekonštruovali a doplnili sme detský záhradný nábytok, náradie a náčinie,
  • každoročne dopĺňame v triedach didaktické pomôcky, didaktické hračky, kostýmové oblečenie, detské knihy a materiál, ktorý je potrebný na bežnú prevádzku školy.

Ďakujeme za finančnú, profesionálnu, fyzickú a morálnu pomoc zriaďovateľovi školy Mestu Sabinov, poslancom mestského zastupiteľstva, členom Občianskeho združenia Klub rodičov pri MŠ Švermova v Sabinove a pracovnému kolektívu školy.

 Ďakujeme

 FOTOGALÉRIA - Čo sme stihli

V prvé prázdninové dni sa v našej materskej škole rozbehla a úspešne ukončila rekonštrukcia plynovej kotolne. Tá pôvodná bola už v havarijnom stave a my sme radi, že nastupujúce vykurovacie obdobie bude z pohľadu vykurovania bezproblémové.

Chceme sa týmto poďakovať vedeniu Mesta Sabinov, Mestskému zastupiteľstvu v Sabinove, zamestnancom mestského úradu za podporu a rýchle riešenie vzniknutej situácie.

Sme vďační firme Rozumné vykurovanie s.r.o. a p. Danielovi Krajňákovi, ktorý rekonštrukciu realizoval.

Materská škola na ulici Švermovej v Sabinove je rozpočtovou organizáciou bez právnej subjektivity, zriaďovateľom ktorej je mesto Sabinov. MŠ je 5-triednou školou s celodennou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Materská škola je situovaná v centre mesta. Navštevuje ju priemerne 110 detí vo veku od 3 - 6 rokov. O ich pohodu a spokojnosť sa stará 11 plne kvalifikovaných pedagógov a 7 prevádzkových zamestnancov.
Obrázok školy

 

Najvyšším kurikulárnym dokumentom našej materskej školy je od septembra 2010 Školský vzdelávací program „Hravo-zdravo".

 

.

...aby u nás bolo všetkým dobre.

...aby sme spoločne poznávali, prežívali a tvorili

v zdravom a hravom prostredí.

Názov školského vzdelávacieho programu Hravo - zdravo je spojením dvoch slov hra a zdravie. Tieto dve slová zároveň vyjadrujú aj poslanie našej materskej školy.

Hra - aj keď sa dieťa nehrá v každom veku rovnako, je preňho najprirodzenejšou činnosťou. Hra napomáha vývinu osobnosti dieťaťa, zdokonaľuje koncentráciu pozornosti, rozvíja a zdokonaľuje senzomotorickú, myšlienkovo-rečovú a sociálnu zdatnosť, pôsobí emocionálne, učí ho vnímať a milovať krásu a život okolo seba. Hru viacerí autori označujú za formu činnosti, ktorá sa líši od práce aj od učenia a zároveň disponuje viacerými aspektami: poznávacím, precvičovacím, emocionálnym, pohybovým, motivačným, tvorivým, fantazijným, sociálnym, rekreačným, diagnostickým, terapeutickým. Hra je pre učiteľa materskej školy významným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku a zároveň aj významnou výchovno - vzdelávacou metódou. Hra bude preto pre ŠkVP Hravo - zdravo najprirodzenejším spôsobom učenia a učenia sa dieťaťa.

Čítať ďalej...