Výška mesačného príspevku v školskej jedálni po prijatí VZN č. 5/2022 zo dňa 19.5.2022

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca, pričom výška nákladov na nákup potravín sa určuje podľa Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cena stravného lístka sa skladá z ceny nákladov na nákup potravín a z príspevku na režijné náklad.

S účinnosťou od 1.9.2022 bude zákonný zástupca prispievať za dieťa v triede s celodennou prevádzkou:

  • za riadne stravovanie sumou 1,54 € denne a
  • na režijné náklady paušálne 5,00 €/mesiac.