Milí rodičia, od 1.1.2023 vstúpilo do platnosti VZN Mesta Sabinov o poplatkoch, ktoré sa nás týka. Preto Vám sprostredkovávam výňatok z daného VZN, aby ste vedeli, ako sa zmenili poplatky pre Vaše dieťa v MŠ od nového roku.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

mesta Sabinov

č. 11/2022 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov

Mestské zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2022 uznieslo v zmysle § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 28, 49, 114 a 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Článok 1

Materská škola

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ    

   mesačne na jedno dieťa takto:

  • vo veku 2 a viac rokov sumou 25 €,
  • počas letných prázdnin prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole denne sumou 2,00 € na jedno dieťa.

Článok 4

Školská jedáleň 

3) Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup  potravín takto:

a) za dieťa v triede s celodennou prevádzkou za riadne stravovanie sumou 1,70 €/ deň

9) Zákonní zástupcovia detí a žiakov podľa ods. 3) – 8) uhrádzajú príspevok na režijné náklady školskej

   jedálne vo výške: paušálne 5,00 €/mesiac materská škola celodenná prevádzka

                                                                                                                                       riaditeľka školy