do Materskej školy Švermova 1 v Sabinove, na školský rok 2023/2024 v termíne

od 2.5.2023 do 19.5.2023

 Žiadosti si môžete vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 7,00 – 16,00 hod. u riaditeľky/zást. riad. školy alebo stiahnuť z www.mssvermova.sk. a zaslať osobne, alebo poštou (MŠ Švermova 1, Sabinov) Kontakt: 0905 210 533