Aktuality

Poskytovanie dotácie na stravu

Poskytovanie dotácie na stravu

Škola bude žiadať o dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách len na tie deti, ktorých rodičia si uplatnia nárok na dotáciu, pričom formou čestného vyhlásenia prehlásia, že nepoberajú zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov.

Zmena výšky mesačného príspevku

Zmena výšky mesačného príspevku

Na základe schváleného VZN č. 9/2021 dňa 27. 10. 2021 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov dochádza k zmenám od 1. 1. 2022 a to následovne:

 • dieťa vo veku 2 a viac rokov - 18,-- € /mesačne
 • počas letných prázdnin prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ denne sumou 2,-- € na jedno dieťa
Nástup do MŠ - pokyny k 2.9.2021

Nástup do MŠ - pokyny k 2.9.2021

Pokyny sú vypracované na základe Školského semaforu MŠVVaŠ SR v súlade s platnými zákonmi, uzneseniami vlády, vyhláškami, opatreniami a rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR:

 • Rúško: rodič a všetky osoby vstupujú do priestorov materskej školy s prekrytím horných dýchacích ciest. Výnimku majú deti do 6 rokov.
 • Ruky: všetky vstupujúce osoby používajú dezinfekciu rúk.
 • Odstup: do šatne je umožnený vstup najviac dvom rodičom a ich deťom s minimálnym zdržiavaním sa v jej priestoroch.
 • Ranný filter: pedagogický alebo riaditeľkou poverený zamestnanec vykonáva ranný filter spolu s meraním telesnej teploty.
 • Bezpríznakovosť: pred prvým vstupom do materskej školy – 2.9.2021 rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č.1). Dieťa s príznakmi zostáva doma. Ak rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

Adresa

 • MATERSKÁ ŠKOLA

  ŠVERMOVA 1

  083 01 SABINOV

+421 905 210 533

Školská jedáleň : +421 51 452 2952

Detaily školy

 • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
 • Riaditeľka: Mgr. Gabriela Križanová
 • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
 • Počet tried: 5
 • Počet detí: 110 (v šk. roku 2023/24)
 • Výška mes. príspevku: 25 EUR
 • EDUID: 100013264

Rozhodnite 2%

Obchodné meno alebo názov:

KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE

IČO: 42038014

Právna forma:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo:

ŠVERMOVA 636/1

083 01 SABINOV