Aktuality

Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy

Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy

Mesto Sabinov ako vecne a miestne príslušný orgán v oblasti vzdelávania podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

oznamuje

prerušenie prevádzky Materskej školy, Švermova 1 v Sabinove dňa 9. decembra 2022 /piatok/ od 12,00 h z dôvodu odstavenia prívodu elektrickej energie a montáže fotovoltaiky.

Riaditeľka školy je povinná preukazným spôsobom informovať o tomto rozhodnutí zákonných zástupcov detí a zabezpečiť ukončenie výchovno-vzdelávacieho procesu 9.12.2022 do 12,00h.

Začiatok školského roka 2022/2023

Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milé deti,
veľmi sa tešíme, že od 5.9.2022 Vás privítame v budove, ktorá dostala nový šat. Ešte väčšiu radosť máme z toho, že budeme fungovať bez obmedzení tak, ako pred pandémiou.
Určite si v prvý deň prineste dobrú náladu a pre rodičov detí, ktoré nastupujú do materskej školy prvýkrát, ale aj pre ostatných, pyžamo, prezuvky, odporúčame náhradné oblečenie, potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré si môžete vytlačiť.
Bezpríznakovosť
Rozhodnutie ministra

Výška mesačného príspevku v ŠJ

Výška mesačného príspevku v ŠJ

Výška mesačného príspevku v školskej jedálni po prijatí VZN č. 5/2022 zo dňa 19.5.2022

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca, pričom výška nákladov na nákup potravín sa určuje podľa Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cena stravného lístka sa skladá z ceny nákladov na nákup potravín a z príspevku na režijné náklad.

S účinnosťou od 1.9.2022 bude zákonný zástupca prispievať za dieťa v triede s celodennou prevádzkou:

 • za riadne stravovanie sumou 1,54 € denne a
 • na režijné náklady paušálne 5,00 €/mesiac.
Školský semafor

Školský semafor

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Karanténa 1. trieda - Motýle

Karanténa 1. trieda - Motýle

1. tireda - Motýle sú od 10.2.2022 v karanténe, ktorá trvá 5 dní. Do karantény idú deti, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou v utorok 8.2.2022 a v stredu 9.2.2022. Deti po karanténe bez príznakov môžu nastúpiť do MŠ 15.2.2022 - utorok. Odporúčame rodičom vykonať v pondelok 14.2.2022 deťom samotest.

Do karantény nenastupujú deti, ktoré:

 • neboli vo 1. triede 8. a 9.2.2022
 • majú výnimku z karantény.
Karanténa 4. trieda - Včielky

Karanténa 4. trieda - Včielky

4. tireda - Včielky sú od 4.2.2022 v karanténe, ktorá trvá 5 dní. Do karantény idú deti, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou vo štvrtok 3.2.2022. Deti po karanténe bez príznakov môžu nastúpiť do MŠ 9.2.2022 - streda.

Do karantény nenastupujú deti, ktoré:

 • neboli vo 4. triede 3.2.2022
 • majú výnimku z karantény.
Karanténa

Karanténa

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí,  ktoré sa zúčastnili výchovno-vzdelávacej činnosti v dňoch 25.2.2022 a 26.2.2022, že s platnosťou od 27.1.2022 do 31.1.2022, sú deti v karanténe. Karanténa detí trvá, na základe pokynov RÚVZ v Prešove, 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred  ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov.

Vždy kontaktujte telefonicky detského lekára, ktorý na karanténu dieťaťa dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

Prerušenie prevádzky

Prerušenie prevádzky

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí, že prevádzka materskej školy, podľa pokynov RÚVZ v Prešove, bude v dňoch 27.1.2022 a 28.1.2022 prerušená.

Deťom,  ktoré neboli v karanténe alebo izolácii, sa výchovno- vzdelávacia činnosť začne 31.1.2022 v pondelok.

Všetky ostatné deti nastúpia do materskej školy podľa ukončenej karantény alebo izolácie.

Pri opätovnom nástupe vyplníte

Karanténa 4. trieda - Včielky

Karanténa 4. trieda - Včielky

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí 4. triedy - Včielky, že s platnosťou od 22.1.2022 do 31.1.2022, sú deti tejto triedy v karanténe. Nástup 1.2.2022. Deti zostávajú v domácej izolácii na základe rozhodnutie RÚVZ v Prešove 10 dní alebo môžu absolvovať PCR test na 5. deň, ak je PCR test negatívny a dieťa neprejavuje príznaky COVID 19 môže na 8. deň nastúpiť do MŠ.

Tieto pokyny platia pre všetky deti, ktoré sú v karanténe teraz alebo nastúpili do karantény skôr.

Adresa

 • MATERSKÁ ŠKOLA

  ŠVERMOVA 1

  083 01 SABINOV

+421 905 210 533

Školská jedáleň : +421 51 452 2952

Detaily školy

 • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
 • Riaditeľka: Mgr. Gabriela Križanová
 • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
 • Počet tried: 5
 • Počet detí: 110 (v šk. roku 2023/24)
 • Výška mes. príspevku: 25 EUR
 • EDUID: 100013264

Rozhodnite 2%

Obchodné meno alebo názov:

KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE

IČO: 42038014

Právna forma:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo:

ŠVERMOVA 636/1

083 01 SABINOV