Materská škola, Ul. Švermova č.1, 083 01 Sabinov
Rokovací poriadok č.1
Spracovateľ: Mgr. Gabriela Križanová, riaditeľka MŠ
Dátum vydania: 8.9.2009
Dátum schválenia: 8.9.2009

R O K O V A C Í    P O R I A D O K

pedagogickej rady

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Rokovacím poriadokom sa riadia zasadnutia pedagogickej rady (ďalej len PR), ktorý v súlade s § 9 ods. 4 písm. 1) vyhlášky č. 308/2009 o materskej škole patrí k ďalšej dokumentácii materskej školy (ďalej len MŠ). Rokovací poriadok PR upravuje postavenie a poslanie PR, práva a povinnosti pedagogickej rady a prizvaných odborníkov, podrobnosti o rokovaní PR, o prijímaní uznesení a kontrole ich plnenia, o vedení zápisníc z PR a záverečné ustanovenia.

Čl. 2

Postavenie a poslanie pedagogickej rady

1.      Pedagogická rada školy je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy v súlade s § 6 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č 308/2009 Z.z.. Má kompetenciu navrhovať, prerokúvať a pripravovať kompetentné návrhy na rozhodnutie pre riaditeľa školy.

2.      Vo svojej činnosti sa riadi kompetenciami vymedzenými zákonom a vykonávacími predpismi - vyhláškami a smernicami MŠ SR, školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom, zákonníkom práce a internými predpismi, ktoré vydáva riaditeľ školy.

3.      Pedagogická rada:

a)      prerokúva školský vzdelávací program,

b)      prerokúva školský poriadok materskej školy,

c)      navrhuje zmeny a úpravy školského vzdelávacieho programu,

d)      prerokúva ostatné podmienky prijímania detí,

e)      prerokúva kritéria hodnotenia učiteliek a detí,

f)        prerokúva formu a obsah plánov výchovno-vzdelávacej činnosti,

g)      prerokúva vedenie pedagogickej dokumentácie v triedach,

h)      schvaľuje rokovací poriadok PR,

i)        vyjadruje sa ku koncepčným zámerom a návrhom na zvyšovanie efektívnosti výchovy a vzdelávania v MŠ,

j)        vyjadruje sa k výsledkom výchovy a vzdelávania a o opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov,

k)      podieľa sa na spracovaní správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

l)        odporúča rozvrhnutie denných činností (denných poriadkov) v jednotlivých triedach,

m)    prerokúva zistenia z kontrolnej činnosti riaditeľky MŠ,

n)      prerokúva správy z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie,

o)      prijíma a rozpracúva opatrenia z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie,

p)      ukladá členom pedagogickej rady úlohy, opatrenia,

q)      kontroluje plnenie uznesení vyplývajúcich z rokovania PR,

r)       hlasuje o predložených návrhoch,

s)       informuje svojich  členov o najaktuálnejších a najzávažnejších otázkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ,

t)        informuje o platných právnych predpisoch a zmenách v nich,

u)      vystupuje ako odborne najkompetentnejší článok pri formulácii odporúčaní metodickému združeniu,

v)      podieľa sa aktívne na tvorbe školských pedagogických dokumentov a vnútorných predpisov, pokynov a usmernení, ako sú zámery a profilácia školy, strednodobý plán a ročný plán rozvoja školy, pracovný poriadok, školský poriadok, hodnotiace správy práce školy,

w)    pripravuje námety a návrhy na zvyšovanie efektívnosti školy, vytváranie tvorivej pracovnej klímy,

x)      PR nemá rozhodovacie právomoci, PR odporúča riaditeľke MŠ určitý postup.

Čl. 3

Práva a povinnosti členov pedagogickej rady

1.      PR je kolektívny orgán, tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy.

2.      Člen pedagogickej rady má právo:

a)      podieľať sa na príprave rokovania PR,

b)      navrhovať  program rokovania PR,

c)      vznášať otázky a vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným bodom programu,

d)      oboznamovať účastníkov PR o svojich poznatkoch a skúsenostiach z oblasti výchovy a vzdelávania detí,

e)      podieľať sa na príprave plánu činnosti PR,

f)        navrhovať pripomienky, odporúčania, uznesenia,

g)      určiť spôsob hlasovania o predložených návrhoch,

h)      hlasovať o predkladaných návrhoch, uzneseniach,

i)        navrhovať dĺžku diskusných príspevkov,

j)        navrhovať zastavenie diskusie.

3.      Povinnosti člena pedagogickej rady :

a)      zúčastňovať sa na rokovaní PR,

b)      ospravedlniť vopred svoju neúčasť na rokovaní PR,

c)      dodržiavať rokovací poriadok PR,

d)      navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu pedagogickej rady,

e)      pripravovať sa na rokovania PR a osobne zodpovedať za kvalitu zasadnutí a výstupov zo zasadnutí PR,

f)        aktívne sa zapájať do diskusie na PR,

g)      plniť uznesenia  prijaté na rokovaní PR, ktoré majú pre členov PR záväzný charakter, pričom sa nevylučuje právo každého člena PR na vlastný názor.

Čl. 4

Príprava zasadnutí  pedagogickej rady

1.      PR riadnu a mimoriadnu pripravuje, zvoláva a riadi riaditeľka MŠ. V prípade jej neprítomnosti zvoláva a riadi rokovanie PR zástupkyňa riaditeľky školy.

2.      PR sa pri svojom rokovaní riadi plánom svojej činnosti, ktorý je súčasťou plánu práce školy na príslušný školský rok a zároveň súčasťou triednej dokumentácie.

3.      PR sa stretáva najmenej päťkrát v školskom roku.

4.      Termín rokovania PR je zverejnený najmenej 1 týždeň vopred na nástenke. V odôvodnených prípadoch má riaditeľka  školy právo preložiť termín zasadnutia PR.

5.      Mimoriadne zasadnutie PR zvoláva riaditeľ školy podľa potreby alebo vždy, ak to navrhnú aspoň traja členovia pedagogického zboru.

6.      Dokumenty vopred vyžiadané ktorýmkoľvek členom PR musia mať písomnú alebo elektronickú formu a musia byť členom PR sprístupnené najneskôr v deň konania PR najmenej 6 hodín pred jej začatím.

Čl. 5

Rokovanie pedagogickej rady

1.      Členom PR je každý pedagogický zamestnanec školy.

2.      Prizvaní hostia vstupujú do rokovania na základe ústneho požiadania, slovo im udeľuje predsedajúci.

3.      Neúčasť pedagogického zamestnanca na zasadnutí PR a predčasný odchod zo zasadnutia ospravedlňuje riaditeľka školy zásadne pred zasadnutím PR, vo výnimočných prípadoch po ukončení rokovania PR.

4.      Na úvod rokovania oboznámi predsedajúci účastníkov s výsledkami prezentácie - počet prítomných členov, počet neprítomných členov, mená ospravedlnených členov - zisťuje sa uznášaniaschopnosť PR.

5.      Zástupkyňa riaditeľky školy určí  zapisovateľa a dvoch overovateľov.

6.      Predsedajúci oboznámi prítomných s programom, ktorý predloží na schválenie členom PR. Členovia PR sa ďalej riadia nimi schváleným programom.

7.      Predsedajúci vykoná kontrolu plnenia uznesení a zadaných úloh z poslednej PR.

8.      Do diskusie sa členovia a ostatní prizvaní hostia hlásia zdvihnutím ruky, slovo im udeľuje predsedajúci podľa poradia, v akom sa do diskusie hlásili.

9.      Účastníci rokovania nesmú rušiť vystúpenie diskutujúceho, ktorému bolo udelené slovo. Vo výnimočných prípadoch, ak sa diskutujúci výrazne vzdiali od témy rokovania, upozorní ho na danú skutočnosť predsedajúci a až potom mu odoberie slovo.

10.  Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý člen PR. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.

Čl. 6

Prijímanie uznesení pedagogickou radou

1.      PR je schopná uznášať sa, ak sú na nej prítomné aspoň 2/3 členov. Pred začiatkom každého hlasovania predsedajúci preverí schopnosť PR uznášať sa.

2.      Rozhodnutia sa prijímajú hlasovaním, ktoré môže byť verejné alebo tajné. Verejné hlasovanie sa uskutočňuje zdvihnutím ruky. PR môže nadpolovičnou väčšinou prítomných členov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasy pri tajnom hlasovaní spočítavajú traja schválení členovia PR.

3.      Hlasovacie právo s rozhodujúcim hlasom majú iba pedagogickí zamestnanci, ktorí sú osobne prítomní na rokovaní PR. Hlasovanie v zastúpení nie je prípustné.

4.      Prizvaní hostia majú hlas poradný a hlasovania sa nezúčastňujú.

5.      Na prijatie uznesenia PR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny z celkového počtu prítomných členov PR.

6.      V prípade pozmeňujúceho návrhu sa hlasuje o každom návrhu, vrátane pôvodného návrhu.

7.      Ak sa návrh skladá z niekoľkých častí, prednesie sa najprv celý návrh a potom sa hlasuje o každej časti osobitne a o celom návrhu naraz.

8.      Uznesenie PR je pre jej členov záväzné.

9.      Uznesenie PR a zápisnica z rokovania PR sa zverejní na oznamovacej tabuli v priestoroch  školy do 5 pracovných dní od rokovania PR, okrem výnimočných prípadov (PR sa konala pred prázdninami, sviatkami).

10.  Členovia PR, ktorí neboli prítomní na rokovaní PR, sú povinní oboznámiť sa s obsahom rokovania, jeho závermi, uzneseniami a výsledkami, čo potvrdia svojím podpisom v prezenčnej listine.

11.  Za správnosť, úplnosť a objektívnosť zápisnice zodpovedá zapisovateľ.

12.  Za objektívny a úplný obraz o prerokovaných problematikách a kompletnosť uznesení zodpovedajú overovatelia zápisnice.

13.  Za súlad uznesení s platným právnym stavom zodpovedá riaditeľka školy.

14.  Kontrola prijatých uznesení sa uskutočňuje vždy na začiatku rokovania nasledujúcej PR.

Čl. 7

Zápisnice  z rokovania PR

1.      O každom rokovaní PR sa spíše zápisnica, ktorá musí obsahovať:

-       dátum rokovania,

-       program rokovania,

-       výsledok hlasovania o programe a jeho doplnení,

-       stručný a výstižný záznam prerokúvaných otázok, odborných problematík,

-       stručný záznam diskusie,

-       výsledky rokovania, výsledky hlasovania o návrhoch uznesení,

-       uznesenie,

-       dátum vypracovania zápisnice, meno a podpis zapisovateľa a overovateľa zápisnice,

-       meno a podpis riaditeľky školy a podlhovastá pečiatka školy,

-       podpis pedagogického zamestnanca, ktorý nebol prítomný na zasadnutí PR a dodatočne sa oboznámil s obsahom zápisnice,

-       prezenčnú listinu  ako súčasť zápisnice s postupným označením napr. Príloha č.1(prítomní, neprítomní, ospravedlnení, hostia - meno a priezvisko, názov inštitúcie, v ktorej pracujú, ktorú zastupujú a vlastnoručný podpis),

-       ďalšie prílohy.

2.      Zápis z rokovania PR sa archivuje podľa zásad upravených v registratúrnom  poriadku školy.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

1.      Rokovací poriadok PR je záväzný pre všetkých pedagogických zamestnancov.

2.      Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku navrhuje, prerokúva a schvaľuje PR.

3.      Tento rokovací poriadok je súčasťou dokumentácie školy a zverejnený na web stránke školy.

4.      Tento rokovací poriadok bol schválený pedagogickou radou školy dňa 8.septembra 2009.

5.      Rokovací poriadok PR nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia pedagogickou radou.

6.      Za dodržiavanie rokovacieho poriadku PR je zodpovedná zástupkyňa riaditeľky MŠ.

7.      Rokovací poriadok vychádza zo zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní, z vyhlášky 306/2008 a 308/2009 o materskej škole a z podkladov Pavlov, I. Poradné a metodické orgány v pedagogickom riadení.

V Sabinove 8. 9. 2009

Mgr. Gabriela Križanová

riaditeľka školy