Poradné orgány

Rada školy

Rada školy

Členovia rady školy:

 • Korinková Anastázia  - predseda - zvolený pedagogický zamestnanec,
 • Ing. Červenková Miroslava - delegovaný / za zriaďovateľa,
 • Mgr. Forgáčová Mária - zvolený / za rodičov,
 • Mgr. Tomič Marek - zvolený / za rodičov,
 • Kočišová Sylvia -zvolený / nepedagogický zamestnanec,
 • Ing. Semanová Alžbeta - delegovaný / za zriaďovateľa,
 • Vaňo Stanislav - delegovaný /za zriaďovateľa.
Pedagogická rada

Pedagogická rada

Materská škola, Ul. Švermova č.1, 083 01 Sabinov
Rokovací poriadok č.1
Spracovateľ: Mgr. Gabriela Križanová, riaditeľka MŠ
Dátum vydania: 8.9.2009
Dátum schválenia: 8.9.2009

R O K O V A C Í    P O R I A D O K

pedagogickej rady

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Rokovacím poriadokom sa riadia zasadnutia pedagogickej rady (ďalej len PR), ktorý v súlade s § 9 ods. 4 písm. 1) vyhlášky č. 308/2009 o materskej škole patrí k ďalšej dokumentácii materskej školy (ďalej len MŠ). Rokovací poriadok PR upravuje postavenie a poslanie PR, práva a povinnosti pedagogickej rady a prizvaných odborníkov, podrobnosti o rokovaní PR, o prijímaní uznesení a kontrole ich plnenia, o vedení zápisníc z PR a záverečné ustanovenia.

Občianske združenie

Občianske združenie

OZ Klub rodičov pri MŠ Švermova, č.1, Sabinov

Členovia správnej rady OZ

 • Ing. Jusková Veronika - predseda
 • Mgr. Germušková Gabriela- podpredseda
 • Ing. Čapistráková Jana - hospodár
 • Mgr. Miženková Lucia - člen
 • Bc. Magdová Martina - člen

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

ČLÁNOK 1

NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

1. Klub rodičov pri MŠ Švermova v Sabinove je dobrovoľné neziskové občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí (ďalej len rodičia) Materskej školy, Ul. Švermova 1 v Sabinove (ďalej len škola) založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

2. Názov občianskeho združenia: Klub rodičov pri MŠ Švermova v Sabinove.

Adresa

 • MATERSKÁ ŠKOLA

  ŠVERMOVA 1

  083 01 SABINOV

+421 905 210 533

Školská jedáleň : +421 51 452 2952

Detaily školy

 • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
 • Riaditeľka: Mgr. Gabriela Križanová
 • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
 • Počet tried: 5
 • Počet detí: 110 (v šk. roku 2023/24)
 • Výška mes. príspevku: 25 EUR
 • EDUID: 100013264

Rozhodnite 2%

Obchodné meno alebo názov:

KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE

IČO: 42038014

Právna forma:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo:

ŠVERMOVA 636/1

083 01 SABINOV